Науковий вісник

Загальна інформація

Факультетом соціології і права видається збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право”, головним редактором збірника є проф. Голосніченко І.П. Періодичність виходу – 1-2 рази на рік. Тираж – 100 прим. Наказом МОН України від 13 липня 2015 р. №747 збірник внесено на новий термін (перереєстровано) до переліку наукових фахових видань МОН України з юридичних, політичних та соціологічних наук.

Електронна версія змісту збірника наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право” з текстами статей має свою Web-сторінку в мережі Internet за адресою: http://www.visnyk-psp.kpi.uahttp://socio-journal.kpi.kiev.ua,  а також на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України в розділі “Наукова періодика”.

Мова видання – українська, російська, англійська. Анотації українською, російською і англійською мовами.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма спеціальностями):

 • політологія
 • соціологія
 • право

Редколегію журналу цікавлять нові, оригінальні теоретичні та експериментальні роботи за такими напрямами:

 • теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права;
 • бізнес-право;
 • інформаційне право;
 • право інтелектуальної власності;
 • політологія;
 • рефлексія проблем державотворення;
 • проблеми розвитку громадянського суспільства;
 • теорія та історія соціології;
 • соціальна структура;
 • дослідження трансформацій сучасного суспільства;
 • глобальні соціальні зміни;
 • дослідження соціальної структури сучасного суспільства;
 • соціальна робота з різними категоріями населення тощо.

Рубрика “Право”

В рубриці «право» у віснику публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері» (державний реєстраційний номер 0110U006186, термін закінчення виконання роботи грудень 2020р., код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер 02070921).

Вимоги до оформлення статей

Статті, які подаються до Вісника, проходять анонімне рецензування.

Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р.№ 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 3. Формулювання цілей (мета) статті.
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальшихрозвідок у даному напрямі.

Стаття супроводжується:

 1. Резюме (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст) українською, російською та англійською мовами – шрифт “Times New Roman” (розмір кегля – 14); ключові слова; УДК.
 2. Реферат англійською мовою (обсяг – 1 сторінка).
 3. Відомості про авторів:
  • (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреси, контактний телефон та адреса електронної пошти для зв’язку) – 1 прим.;
  • електронна версія статті з файлами відомостями про авторів.

Технічні вимоги до оформлення статей:

 • статті необхідно надсилати в електронному вигляді, сформованих у Microsoft Word 2007 та вище;
 • формат аркушів – А4 (210х297 мм);
 • відступи: зліва – 2,5 см, справа – 2,5 см, зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см;
 • основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
 • розмір абзацу – 1,25 см.

Текст статті подається роздрукованим у двох примірниках, другий примірник підписується автором (авторами) статті.

Послідовність інформації: у першому рядку зліва вказується УДК; наступний рядок – назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру; наступний рядок – ініціали і прізвище автора і співавторів шрифту 12, жирний) по центру; наступний рядок – вчений ступінь, вчене звання, посада (розмір шрифту 12, курсив) по центру; наступний рядок – назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру; через рядок – основний текст статті.

У кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно вказати авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. Література подається в кінці статті згідно вимог ВАК (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008).

Таблиці та рисунки подаються на окремих аркушах.

Заголовки таблиць розміщують по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворуч від таблиць. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підпис під рисунками розміщують по центру (розмір шрифту 14).

Редакційна колегія

Український склад редакційної колегії:

 1. Головний редактор – Голосніченко І. П., д. ю. н., проф., Заслужений юрист України.
 2. Головний редактор – Кутуєв П. В., д.соц.н., проф.
 3. Заступник головних редакторів – Мельниченко А. А., к.філос.н., доц.
 4. Відповідальний секретар – Радей А. С., к.філос.н., ст.викл.
 5. Бакіров В. С., д. с. н., проф., академік НАН України,  зав. кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 6. Мисливий В. А. – д. ю. н., проф.
 7. Горбачик А. П. – к.фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціології КНУ ім. Т.Шевченка.
 8. Головаха Є. І. – д. філос. н., проф., зав. відділом методології та методів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ.
 9. Денисенко В. М. – д. п. н.,  проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І.Франка.
 10. Євтух В. Б. – член-кореспондент НАН України, д. і. н., проф.
 11. Макеєв С. О. – д. с. н., проф.,  зав. відділом дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ.
 12. Злобіна О. Г. – д. с. н., проф., зав. відділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ.
 13. Костенко Н. В., д. с. н., проф., зав. відділом соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ.
 14. Кресіна І. О. – д. політ. н., проф.
 15. Куценко О. Д. – д. с. н., проф.
 16. Костенко Н. В. – д. с. н., проф., зав. відділом соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ.
 17. Лук’янчіков Є. Д. – д. ю. н., проф.
 18. Новіков Б. В. – д. ф. н., проф.
 19. Ніколаєвський В. М. – к. ф. н., проф.
 20. Римаренко С. Ю. – д. політ. н., проф.
 21. Ручка А. О. – д. ф. н., профе.
 22. Салтовський О. І. – д. політ. н., проф.
 23. Сокурянська Л. Г. – д. с. н., проф.
 24. Соснін О. В. – д. політ. н., проф.
 25. Судаков В. І. – д. с. н., проф.
 26. Фісун О. А. – д. політ. н., проф.
 27. Хижняк Л. М. – д. с. н., проф.
 28. Цимбалюк Н. М. – д. с. н. , проф.
 29. Майструк Н. О. – к. с. н., доц.

Міжнародний склад редакційної колегії:

 1. Вітмор С. (Велика Британія) – PhD із політології, університет Оксфорд Брукс, Велика Британія.
 2. Дерлуг’ян Г. (Об’єднані Арабські Емірати) – PhD з соціології, асоційований професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ.
 3. Калюжнова Є. (Велика Британія) – к.е.н.,професор університету м. Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень.
 4. Коротаєв А. В. (Російська Федерація) – д. істор. н., завідувач Лабораторією моніторингу ризиків соціально-політичної дестабілізації Науково-дослідного університету “Вища школа економіки”, м. Москва, РФ.
 5. Нефьодов С. О. (Російська Федерація) – к.фіз.-мат. н., д. істор. н., професор Уральського федерального університету, м. Єкатеринбург, РФ.
 6. Полезе Абель (Естонія) – Ph.D. in Social Sciences, старший науковий співробітник, Інститут політичних наук та врядування, Талліннський технологічний університет, м. Таллін, Естонія.
 7. Соломон Г. Пітер (Канада) – професор політології, права та кримінології  університету м. Торонто, Канада.
 8. Сонг Ч. (Нова Зеландія) – PhD з політології, викладач університету м. Окленд, Нова Зеландія.
 9. Степанов Є. І. (Російська Федерація) – д. ф. н, професор, головний науковий співробітник  Інституту соціології  РАН, Президент Міжнародної Асоціації конфліктологів, м. Москва, РФ.
 10. Тамаш Пал (Угорщина) – PhD in Sociology, професор соціології Університету Корвінус, м. Будапешт, Угорщина.
 11. Шабанова М. А. (Російська Федерація) – д. с. н., проф., зав кафедри соціально-економічних систем та соціальної політики Науково-дослідного університету “Вища школа економіки”, м. Москва, РФ.

Контакти

Адреса редакції (право): м. Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, к. 322
Телефон: +38 (044) 236 50 53
e-mail: kafedra_tdp@ukr.net

Адреса редакції (соціологія, політологія та соціальна робота): 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, каб. 506.
Телефон: +38 (044) 204 94 03
e-mail: visnyk_socio@ukr.net