Про кафедру

Кафедра господарського та адміністративного права здійснює підготовку студентів за спеціальністю: 081 – Право за ступенями вищої освіти:

  • бакалавра
  • магістра
  • доктора філософії (аспірантура)

За спеціальними навчальними планами кафедра здійснює підготовку вступників на базі ступеня освіти молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра, а також для здобуття другої вищої освіти.

Навчання на кафедрі за спеціальністю: 081 – Право здійснюється за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес» за денною та заочною формами навчання.

Разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проектів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики.

Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.

Актуальна інформація про вступ на навчання на кафедрі – на сайті Приймальної комісії.

Інформація про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти – на сайті Інституту післядипломної освіти КПІ ім. І.Сікорського.

Кафедра має 25-річний досвід підготовки кваліфікованих юристів, і на сьогодні складається з 11 осіб професорсько-викладацького складу. На кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук, 1 доктор економічних наук (за сумісництвом) які мають стаж викладацької роботи від 10 до 40 років, 2 доцента, кандидата юридичних наук, які мають стаж викладацької роботи більше 15 років, та 3 викладачі.

Курси адміністративного процесуального права та господарського процесуального права, податкового права, проблем податкового права викладають викладачі зі значним досвідом практичної роботи в судах.

Історична довідка: Історія кафедри господарського та адміністративного права бере свій початок від секції права, що існувала в 1989-1991 рр. У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р. у зв’язку зі створенням в КПІ факультету права кафедру було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради КПІ від 08.12.2008 р. та наказом ректора від 03.03.2009 р. кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. У травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права».

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І.П. Голосніченко (завідувач кафедри з 2008 р. по 2016 р.), Д.І. Голосніченко, С.Г. Гордієнко, А.Ф. Зелінський, В.М. Марчук, П.С. Матишевський, В.П. Мікулін, В.І. Осадчий, Г.В. Пронська, А.П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю.О. Фрицький, О.Х. Юлдашев, а також доктор економічних наук, професор А.Ф. Гончар, доктор психологічних наук, професор С.І. Яковенко.

Відомості про матеріально-технічне забезпечення кафедри