Уманців Юрій Миколайович

Доктор економічних наук, професор

umantsev-yu-n

Освіта та наукові досягнення

У 1993 році закінчив торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту, здобувши спеціальність «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні». У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру економічної теорії КТЕІ. У 1997 році у Київському національному торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування страхового ринку в перехідній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. У 2013 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Дисципліни

“Економічна теорія”, “Основи менеджменту”, “Комерційне право”, “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, “Правове регулювання ринку цінних паперів”.

Публікації

  1. Уманців Ю.М. Еволюція ролі та функцій держави в економіці / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 28/1. – с. 140-148. (0,72 друк. арк.; індексується у міжнародних наукометричних базах даних Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus International (ICІ).
  2. Уманців Ю.М. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.В. Чудак // Актуальні проблеми економіки. – – №7. – с. 151-162; (0,7 ум. др. арк. зареєстровано у таких міжнародних наукометричних базах даних: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest).
  3. Уманців Ю.М. Фінансовий ринок у системі економічних відносин / Ю. Уманців, О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №5. – с. 72-82; (0,7 ум. др. арк. зареєстровано у таких міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICІ).

Автор більше 100 наукових на навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми концентрації капіталу, формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції, розвитку ринків фінансових послуг, конкурентної політики держави.

Інша інформація

Проходив стажування в Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-об’єднаннями, корпораціями, науковими установами та навчальними закладами України та зарубіжжя.

Член редколегіій журналів «Journal of Settlements and Spatial Planning» (Румунія), «Азимут научных исследований: экономика и управление» (Росія).

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/uym