Кравчук Олексій Олегович

Доктор юридичних наук, доцент

kravchuk-a-o

Освіта та наукові досягнення

У 1999 р. з відзнакою закінчив Київський державний технікум легкої промисловості за спеціальністю „Бухгалтерський облік”, одержав кваліфікацію бухгалтера. У 2003 р. з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „Правознавство”, одержав кваліфікацію юриста. у 2004 р. закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю „Фінанси”, одержав кваліфікацію магістра з фінансів. З 2004 року є сертифікованим аудитором. Кандидат юридичних наук з 2008 року, дисертацію на тему «Адміністративно-правове регулювання комунального управління» захистив 28 лютого 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У 2015 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні». На факультеті соціології і права працює з 2008 року.

Дисципліни

“Фінансове та банківське право”, “Податкове право”, “Муніципальне право”, “Основи наукових досліджень”.

Сфера наукових інтересів

Право сталого розвитку, адміністративне, фінансове, податкове, трудове право, адміністративна відповідальність, наука управління.

Публікації

Автор понад 90 наукових праць, зокрема монографії „Управління державною власністю: адміністративно-правові засади” (м. Київ, 2013 р.), близько 60 статей у наукових фахових виданнях, а також значної кількості статей у професійних виданнях з права, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Докторська дисертація: Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні (Київ, 2015)

Кандидатська дисертація: Адміністративно-правове регулювання комунального управління (Київ, 2008)

Основні публікації (2012-2017 рр):

 1. Кравчук О.О. Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту державної власності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 55. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С.220-227.
 2. Кравчук О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України. – 2012. – №6. – С.202-208.
 3. Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – №2 (14). – С.104-109.
 4. Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – №10 (132). – жовтень. – С.61-67.
 5. Кравчук А.О. Управление государственной собственностью как функция современного государства // Современные вопросы государства, права, юридического образования: Материалы VIII Общероссийской науч.-практ. Интернет-конф., 22 декабря 2011 г. / Отв. ред. О.В. Белянская. – Тамбов, 2012. – С.109-114.
 6. Кравчук О.О. Удосконалення адміністративно-правової охорони та захисту державної власності // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” ([14-15 березня] 2012 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2012. – С.136-137.
 7. Кравчук О.О. Деякі питання вдосконалення системи управління майном державної власності (інформаційний аспект) // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С.33-34.
 8. Кравчук О.О. Питання джерел адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (06.04.2012). / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової: у 2-х ч. – Ч. 1. – К., 2012. – С.88-89.
 9. Кравчук О.О. Управління державною власністю: адміністративно-правові засади: Монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 444с.
 10. Кравчук О.О. Щодо ефективності та цільового використання державного майна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №1 (135). – січень. – С.50-58.
 11. Кравчук О.О. Проблеми формулювання найменування посади як істотної умови трудового договору в аспекті реалізації громадянами конституційного права на працю // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №4 (138). – квітень. – С.44–51.
 12. Кравчук А.О. Правовое сознание в механизме административно-правового регулирования управления государственным имуществом в Украине // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск 3 (119). – С.329-335.
 13. Кравчук А.О. Развитие правового регулирования в сфере государственной собственности в Украине (управленческий аспект) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск 4 (120). – С.376-382.
 14. Кравчук О.О. Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – №2 (18). – С.102-107.
 15. Кравчук А.О. О принципах управления имуществом государственной собственности в Украине // Власть и право: Сб. науч. трудов по материалам Общероссийской науч.-практ. конф., 12-14 октября 2012 г. / Отв. ред. О.В. Белянская. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – С.187-192.
 16. Кравчук О.О. Щодо принципів управління державною власністю в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.157-158.
 17. Кравчук О.О. Ефективність та цільове використання державного майна як правові принципи управління державною власністю // Правові реформи в Україні: Зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 16 жовтня 2013 р. Ч. 1. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С.201-202.
 18. Кравчук А. О. Государственная собственность как объект государственного управления (административно-правовой аспект). / А. О. Кравчук // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С.1063–1070. DOI: 10.7256/1999-2807.2013.11.9712.
 19. Кравчук О.О. Удосконалення зворотного зв’язку в управлінні державною власністю шляхом стандартизації облікових процедур // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи” ([4-5 грудня] 2013 р., м. Київ) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.І. Федорова, О.О. Боровикова. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.118-120.
 20. Кравчук А.О. Усовершенствование обратной связи в управлении государственной собственностью: вопросы стандартизации // Современные вопросы государства, права, юридического образования: Сб. науч. трудов по материалам X Междунар. науч.-практ. конф. (заочной), [Тамбов], 22 декабря 2013 г. / Отв. ред. Н.С. Ельцов. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – С.219-2..
 21. Кравчук О.О. Управління державною власністю у сфері забезпечення громадянам права користування об’єктами виключної власності народу та об’єктами державної власності. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – №6. – С. 132 – 138.
 22. Кравчук О.О. Особливості правового регулювання соціального захисту осіб із сімейними обов’язками в трудових відносинах. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – №2. – С. 131 – 138.
 23. Кравчук А. Понятие, сущность и цель управления государственной собственностью. // Закон и жизнь. – 2014. – №3. С. 31–36.
 24. Кравчук О. Проблема ефективності в управлінні державною власністю. / О. Кравчук // Фінансовий контроль. – 2014. – № 9. – С. 60–62.
 25. Кравчук О. О. Щодо поняття управління державною власністю. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” (2014 р. м. Київ) / Укладачі: І.П.Голосніченко, В.Ю.Пряміцин. – С. 143–145.
 26. Кравчук О. О. Особливості управління державною власністю у сфері реалізації прав громадян на користування об’єктами виключної власності народу та державним майном. // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція „Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”: Збірник матеріалів Всеукраїнської юридичної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль., 2014 – С. 107–111.
 27. Кравчук О.О. Концептуальні підходи до реформування правового регулювання державної власності // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції Україні: Матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 березня 2015 р.). Частина 1 / МВС України; Нац. акад. внутр. справ; Навч.-наук. ін-т заоч. навчання та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С.103-105.
 28. Кравчук О.О. Адміністративні провадження у сфері оренди державного майна // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / МОН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Факультет соціології і права; Юридичний факультет вищої торгової школи в Радомі (Польща); Ліга студентів асоціації правників (працівників) України; Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.100-102.
 29. Кравчук О.О. Критерії класифікації об’єктів державної власності // Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.) / МВС України; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; Кафедра адмін. права, процесу та адмін. діяльності ОВС факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С.33-34. – До 50-річчя заснування навчального закладу.
 30. Голосніченко І.П., Кравчук О.О. Концептуальні засади реформування адміністративно-правового інституту управління державною власністю // Адміністративне право і процес. Науково-практичний журнал. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – № 3(9). – С. 19-28.
 31. Кравчук О.О. Сучасні тенденції розвитку адміністративно- деліктного права (на прикладі відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху). // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015. – №4. – C.15 – 23.
 32. Кравчук О.О. Презумпція винуватості у сучасному адміністративно-деліктному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – №1. – С. 41–47.
 33. Кравчук О.О. Електронні антикорупційні декларації: організаційно-правове забезпечення впровадження. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – №5. – С. 49–54.
 34. Кравчук О.О. Точки дотику адміністративного позовного провадження і судового провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2016. – №2. – С. 17–2
 35. Кравчук О. Проблеми адміністративної відповідальності в сфері забезпечення доступу до публічної інформації. // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2016. – №4. – C. 19-28.
 36. Кравчук О. Місце правосвідомості в реалізаціїї прав і обов’язків суб’єктів публічного управління. // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв. – Київ, Одеса, 2016 – С. 181-182.
 37. Кравчук О. Електронні декларації посадових осіб як прояв відкритості суспільства на шляху сталого розвитку. // Матеріали Щорічної наукової конференції “Дні науки ФСП-2017”, К., 2017.
 38. Кравчук О. Удосконалення регулювання адміністративно-деліктних проваджень. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”. К., 2017
 39. Кравчук О. Забезпечення доступу до інформації та технологій як напрями політики сталого розвитку. // Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (в контексті децентралізації влади в Україні): Матеріали науково-практичної конференції.  26 травня 2017 р., м. Київ.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. :  Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017
 40. Кравчук О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку. // Актуальні питання реформування правової системи: зб.матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ.конф. (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.) / уклад. Л.М.Джурак.  – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. C. 44-45.
 41.  Кравчук О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 139-144.
 42. Кравчук О.О. Механізм правового регулювання: сучасне застосування традиційного педагогічного прийому в навчанні теорії права і галузевих дисциплін. // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє». – Одеса, 2016. – С. 195-197.
 43. Kravchuk O. Use of “civil law contract” concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology. Public Law. 2017. Issue 3. Pages 108 – 115.

  Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/koo177

http://orcid.org /0000-0002-7844-2381

http://www.researcherid.com/rid/I-5092-2017