Уманців Юрій Миколайович

Доктор економічних наук, професор

 Освіти та наукові досягнення

1993 р.: закінчив торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту, здобувши спеціальність «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні». У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру економічної теорії КТЕІ.

1997 р.: у Київському національному торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування страхового ринку в перехідній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія.

2013 р.: у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

2015 р.: присвоєно вчене звання професора.

Дисципліни

Публікації

  1. Уманців Ю.М. Еволюція ролі та функцій держави в економіці / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 28/1. – с. 140-148. (0,72 друк. арк.; індексується у міжнародних наукометричних базах даних Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus International (ICІ).
  2. Уманців Ю.М. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.В. Чудак // Актуальні проблеми економіки. – – №7. – с. 151-162; (0,7 ум. др. арк. зареєстровано у таких міжнародних наукометричних базах даних: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest).
  3. Уманців Ю.М. Фінансовий ринок у системі економічних відносин / Ю. Уманців, О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №5. – с. 72-82; (0,7 ум. др. арк. зареєстровано у таких міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICІ).
  4. Umantsiv Iurii, Ishchenko Olena. Sector and Economy of CEE Countries: Development Features and Correlation // Journal of Settlements and Spatial. – 2017. – Vol.8. – №1. – P. 59- 70; 0,77 ум. др. арк (Scopus)
  5. Уманців Ю.М. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Ю.М. Уманців // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – 2017. – №1. – С. 5-18; 0,71 ум. др. арк. (Index Copernicus)
  6. Уманців Ю. М. Розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів     України / Ю. М. Уманців, М. В. Катран // Бізнес Інформ. – 2017. – #8. – с. 271-275; 0,62 ум. др. арк. (Index Copernicus)
  7. Уманців Ю.М. Роль держави у регулюванні макроекономічних процесів / Ю.М. Уманців // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2017 – с. 120-122; 0,1 ум. др. Арк.
  8. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017 – 608 с.
  9.  Уманців Ю. М. Економічна політика держави в умовах глобальних трансформацій / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економіка України. – 2018. – №9. – с. 37-49 24 жовт. 2017 р. – Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 р. – С. 171 – 176.
  10. Уманців Ю. М. Економічна політика держави в умовах глобальних трансформацій / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економіка України. – 2018. – №9. – с. 37-49

Автор більше 100 наукових на навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми концентрації капіталу, формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції, розвитку ринків фінансових послуг, конкурентної політики держави.

Інша інформація

Проходив стажування в Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-об’єднаннями, корпораціями, науковими установами та навчальними закладами України та зарубіжжя.

Член редколегіій журналів «Journal of Settlements and Spatial Planning» (Румунія), «Азимут научных исследований: экономика и управление» (Росія).

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/uym