Цирфа Галина Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

1986 р.: закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія». Кваліфікація – «Історик, викладач історії».

1999 р.: закінчила Академію праці і соціальних відносин за спеціальністю “Правознавство”. Кваліфікація – «Юрист».

1996 р.: захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток співробітництва України з прикордонними європейськими державами (1980-1990 роки)». Отримала науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».

2004 р.: отримала вчене звання «Доцент» за кафедрою господарського та кримінального права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

2009 р.: пройшла підвищення кваліфікації у Державному інституті інтелектуальної власності (напрям «Інтелектуальна власність»).

Дисципліни

Публікації:

 1. Шумило М.М., Цирфа Г.О. Мінімальна пенсія // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.491.
 2. Цирфа Г.О. Надбавки до пенсії // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.508-509.
 3. Цирфа Г.О. Пенсіонер // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.632.
 4. Шумило М.М., Цирфа Г.О. Пенсія за вислугу років // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.632-633.
 5. Цирфа Г.О. Працівник // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.722-723.
 6. Цирфа Г.О. Правовий статус ОСББ. Проблеми його створення та функціонування // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” ([14-15 березня] 2012 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2012. – С.25-26.
 7. Цирфа Г.О. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об’єктів інтелектуальної власності на прикладі «Топографії інтегральних мікросхем» /Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2013 – № 3 (19) 2013
 8. Цирфа Г.О. Дубняк М.В. Організаційно-правові проблеми використання «Ноу-хау» /Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2013 – № 4 (20) 2013
 9. Цирфа Г.О. Проблеми створення нових технологій та інновацій на основі винаходів // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.21-23.
 10. Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і «феноменологія духу», або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації. /Правова інформатика //Науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства. /Науководослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, 2014 № 4(44). – стор. 15-22.
 11. Товстюк К.І., Цирфа Г.О. Корупція та інформаційна безпека: взаємозв’язок // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 р.) / МОН України; Нац. акад. Служби безпеки України; Навч.-наук. ін-т інформаційної безпеки; Нац. акад. правових наук України; Науково-дослідний ін-т інформатики і права. – К.: Центр навч., наук. та період. вид. НА СБ України, 2015. – С.492-495.
 12. Цирфа Г.О. Виклик сучасності і перегляд традиційних підходів до захисту прав інтелектуальної власності // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації: Матеріали наук.-практ. конф., 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, В.М. Поперечнюк; Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”; Науково-дослідний ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – К.: НДІІП НАПрН України, НТУУ “КПІ”, 2015. – С.53-55.
 13. Цирфа Г.О. Пропаганда як елемент соціалізації особистості та її наслідки // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали наук.-практ. конф., 21 травня 2015 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, В.М. Поперечнюк; Науково-дослідний ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України; Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К.: ТОВ “ІВА”; [Юрінком Інтер], 2015. – С.102-104.
 14. Цирфа Г.О. Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвидка і промислове шпигунство / Інформація і право: наук. журн. / Н.-д. центр прав. інф-ки Нац. акад. прав. наук України,  № 3(15)/2015. –  [ 0,48 др. арк.]
 15. Цирфа Г.О. Новий етап цивілізації – «Суспільство знань» та нові вимоги до усієї системи освіти. /Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень «Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації. – Київ. – Випуск 1, вересень-грудень, 2015.
 16. Цирфа Г.О. Забезпечення охорони та кваліфікованого захисту інтелектуальної власності у міжнародних торговельних відносинах / Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах: Матеріали науково-практичнї конференції / 17 травня 2016 р., м.Київ / Упорядн. Дорогих С.О.: – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально- науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016.
 17. Цирфа Г.О. Проблеми використання інтелектуальної власності у господарській діяльності /Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави /Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – С.42-44.
 18. Цифра Г. О. Концетрація масмедійних засобів у медіа-холдинги – небезпечна загроза інформаційній безпеці України / Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 125-130.
 19. Цифра Г. О. Деякі проблеми функціонування державної системи електронних ресурсів /Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (у контексті децентралізації влади в Україні): матеріали наук.-практ. конф. / 26 трав. 2017 р., м. Київ / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 70-74 (0.17 д.а.)
 20. Цифра Г. О. Підходи щодо визначення статусу криптовалют: Український підхід /Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково- практичної конференції. 24 жовтня 2017р., м. Київ. /Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю Петряев. – Київ: Національний технічний університет України»Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017 – 146 с. (0.17 д.а.)
 21. Цирфа Г.О. Деякі питання досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту географічних значень. / Створення, охорона та захист об’єктів інновацій. Матеріали науково-практичного семінару, м. Київ, 26.04.2018 р. /Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – Київ: КПІ ім. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с. [ 0,13 др. арк.]
 22. Цирфа Г.О. Вдосконалення системи господарювання: перспективи спільних зусиль органів влади та бізнесу /ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» /Матеріали ІХ Міжнар. Наук.-практ. конф. (23-24 листопада 2017 р., м. Київ) /Укладачі: А.А.Мельніченко, О.А.Акімова, К.О.Семенова – К.:ТОВ НВП «Інтерсервіс», 276 с.  – С. 249-251 [0.18 д.а.] 
 23. Цирфа Г.О. Право на отримання інформаційних послуг у соціальній сфері: проблеми й інноваційні перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» (18 жовтня 2018 р. м. Київ)  /Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв //Нац. Техн.. ун-т України «КПІ ім.. Сікорського», 2018 – [0,22 др. арк]
 24. Цирфа Г.О. Комерційна цінність інформації в сучасних умовах /Матеріали науково-практичної конференції «Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері» (10 травня 2018 р., м. Київ) – /Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв //Нац. техн. ун-т України «КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2018 – С. 94-97 [ 0.16 д.а.]
 25. Цирфа Г.О. Транформація економіки в умовах інформаційного суспільства /Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові основи формування і розвитку інформаційного суспільства». (29 листопада 2017 р., м. Київ) /Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв //Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2017 – С. 52-55 [ 0.16 д.а.]
 26. Цирфа Г.О. Вплив процесів злиття і поглинання (M&A) на формування
  міжнародних правил на засадах концепції сталого розвитку /VІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» /Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-20 травня 2018 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2018. [ 0.17 д.а. ]

Інша інформація

 

Доц. Г.О. Цирфа є членом експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності Департаменту науки та інноватики НТУУ “КПИ  імені Ігоря Сікорського”, членом Науково-технічної ради і комісії для розгляду можливості публікації науково-технічних матеріалів у засобах масової інформації НТУУ “КПИ  імені Ігоря Сікорського”.

Член вченої ради факультету соціології і права.

КОНТАКТИ

Особиста сторінка: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/cgo
e-mail: ga_tsirfa@ukr.net

http://orcid.org /0000-0002-1324-7913

http://www.researcherid.com/rid/I-8984-2017