Подоляк Світлана Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

2003 р. закінчила  з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет лінгвістики, спеціальність – перекладач англійської та французької мов

2004 р. закінчила  з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет права, спеціальність –  юрист

2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право, на тему: «Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні»

Публікації:

 1. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / за заг. ред. С. І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна», 2012. – 292 с.

У співавторстві: С. 172-182.

 1. Недійсність господарського договору та недійсність угод боржника: порівняльний аспект / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 55. – С. 293-297.
 1. Медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктів у сфері господарювання / С. А. Подоляк // Судова апеляція. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 1 (26). – С. 134-139.
 1. Синергетика та правове регулювання господарсько-договірних відносин / С. А. Подоляк // Всеукраїнська науково-практична конференція «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» ((м. Київ, Київський університет права НАН України, 29.03.2012 р.). С.47-50.
 1. Правове регулювання франчайзингу у Франції / С. А. Подоляк // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ, 26.04.2012 р.).- С. 184-186
 1. До питання співвідношення ноу-хау, ділової репутації та гудвілу / С. А. Подоляк // V Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Суми, МВС УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СУМСЬКА ФІЛІЯ, 19 – 20 травня 2012 року). С.285-288.
 1. Комерційні договори в італійському законодавстві [Текст] / Подоляк С. А. //Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права. – К. : Ліра-К, 2012. – Вып. 4. – С. 415-417. – Бібліогр. : с. 417. . – ISBN 978-966-2609-41-7
 1. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія / Подоляк С.А. – Київ; Видавництво Ліра-К, 2012. – 214 с.
 1. Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред. Проф.. Бошицького Ю.Л., Бевз С.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 232 с.
 1. Правове регулювання франчайзингу у Федеративній Республіці Німеччина / С. А. Подоляк // VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, ККП НАНУ 27 листопада 2014 р.). С. 79-81.
 1. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції, монографія, Київ, Видавництво Ліра-К, 2014 (підрозділ 4.4: «Сучасні шляхи удосконалення правового регулювання господарсько-договірних відносин»).
 1. Хозяйственный договор – синергетическое видение юридической природы / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 1/3 (277) 2015. C. 76-80.
 1. Правовое регулирование хозяйственно-договорных отношений в законодательстве Украины: пути повышения эффективности / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 4/4 (280) 2015. C. 71-75.
 1. Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики, Київ, ун-т права НАНУ, вид-во «СПОЛОМ», 2015 (підрозділ 3.4): «Правові доктрини у сфері недійсності господарського договору та сучасні методи дослідження»
 1. Основні напрями удосконалення господарського законодавства в Україні в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Medzinarodna Vedecka Konferencia «PRAVNA VEDA A PRAX V TRETOM TISICROCI», 27-28.02.2015, Kosice, Slovenska republika. C.110-113.
 1. Правовий інструментарій для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності в Україні / С. А. Подоляк // Conferinta international stiintifico-practica «INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA SI UCRAINEI IN EU: ASPECTUL JURIDIC», 6-7.11.2015, Chisinau, Republica Moldova. C.137-139.
 1. Основні напрями підвищення якості професійної підготовки юристів по спеціальності господарського права в Україні на основі системного підходу та європейського досвіду / С. А. Подоляк // The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship “INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN UNION EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION TO THE TRAINING OF LAWYERS’, 10-13.08.2016, Bratislava, Slovak Republic. C.174-177.
 1. Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України / С. А. Подоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету «Право», №42, 2017. С. 124-128.
 2. CONTRACT LIABILITY IN COMMERCIAL RELATIONS IN ENGLISH-AMERICAN
  AND UKRAINIAN LEGAL SYSTEMS / S. Podolyak // Legea Si Viata. Nr. 5 2018. P. 55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська (0,5 друк. арк.)
 3. Conferinta internationala stiintifico-practica “Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”; Назва доповіді – Legal doctrines in the field of contractual responsibility of economic relations in the legislation of EU countries and Ukraine; Автори – Podolyak S.A.; Місце проведення – Chisinau, Republica Moldiva; Дата проведення 23.03.2018 Мова публікації:західноєвропейська (P.197-199) (0,2 друк. арк.)
 4. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”; Назва доповіді – Процесуально-правова процедура примирення як один з методів вирішення  господарських конфліктів ; Автори – Подоляк С.А.; Місце проведення – Україна, Київ, КПІ ім. І. Сікорського; Дата проведення: 15.05.2018 ; Мова публікації:українська (0,1 друк. арк.)