Кравчук Олексій Олегович

Доктор юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

1999 р.: з відзнакою закінчив Київський державний технікум легкої промисловості за спеціальністю „Бухгалтерський облік”, одержав кваліфікацію бухгалтера.

2003 р.: з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „Правознавство”, одержав кваліфікацію юриста.

2004 р.: закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю „Фінанси”, одержав кваліфікацію магістра з фінансів. З 2004 року є сертифікованим аудитором.

2008 р.: кандидат юридичних наук, дисертація на тему «Адміністративно-правове регулювання комунального управління» (захистив 28 лютого 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

2012 р.: присвоєно вчене звання доцента.

2015 р.: доктор юридичних наук, в спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні».

На факультеті соціології і права працює з 2008 року. З 2016 до 2019 р. очолював кафедру господарського та адміністративного права.

У квітні 2019 р. призначений суддею Вищого антикорупційного суду.

Кравчук О.О. є головним редактором Вісника Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут”: Політологія. Соціологія. Право.

Також Кравчук О.О.  входить до складу редакційних органів ряду наукових журналів:

 • Член ради рецензентів Квартальника Крайової школи судочинства і прокуратури (Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), м. Краків, Республіка Польща;
 • Член редакційної колегії Науково-технічного збірника “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні”;
 • Член редакційної колегії наукового журналу “Virtus”.

Дисципліни

Сфера наукових інтересів

 • право сталого розвитку
 • запобігання та протидія корупції
 • адміністративне, фінансове, податкове, трудове право
 • адміністративна відповідальність
 • наука управління

Публікації

Автор понад 90 наукових праць, зокрема монографії „Управління державною власністю: адміністративно-правові засади” (м. Київ, 2013 р.), близько 60 статей у наукових фахових виданнях, а також значної кількості статей у професійних виданнях з права, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Докторська дисертація: Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні (Київ, 2015)

Кандидатська дисертація: Адміністративно-правове регулювання комунального управління (Київ, 2008)

Публікації:

 1. Кравчук О.О. Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту державної власності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 55. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С.220-227.
 2. Кравчук О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України. – 2012. – №6. – С.202-208.
 3. Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – №2 (14). – С.104-109.
 4. Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – №10 (132). – жовтень. – С.61-67.
 5. Кравчук А.О. Управление государственной собственностью как функция современного государства // Современные вопросы государства, права, юридического образования: Материалы VIII Общероссийской науч.-практ. Интернет-конф., 22 декабря 2011 г. / Отв. ред. О.В. Белянская. – Тамбов, 2012. – С.109-114.
 6. Кравчук О.О. Удосконалення адміністративно-правової охорони та захисту державної власності // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” ([14-15 березня] 2012 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2012. – С.136-137.
 7. Кравчук О.О. Деякі питання вдосконалення системи управління майном державної власності (інформаційний аспект) // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С.33-34.
 8. Кравчук О.О. Питання джерел адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (06.04.2012). / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової: у 2-х ч. – Ч. 1. – К., 2012. – С.88-89.
 9. Кравчук О.О. Управління державною власністю: адміністративно-правові засади: Монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 444с.
 10. Кравчук О.О. Щодо ефективності та цільового використання державного майна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №1 (135). – січень. – С.50-58.
 11. Кравчук О.О. Проблеми формулювання найменування посади як істотної умови трудового договору в аспекті реалізації громадянами конституційного права на працю // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №4 (138). – квітень. – С.44–51.
 12. Кравчук А.О. Правовое сознание в механизме административно-правового регулирования управления государственным имуществом в Украине // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск 3 (119). – С.329-335.
 13. Кравчук А.О. Развитие правового регулирования в сфере государственной собственности в Украине (управленческий аспект) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск 4 (120). – С.376-382.
 14. Кравчук О.О. Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – №2 (18). – С.102-107.
 15. Кравчук А.О. О принципах управления имуществом государственной собственности в Украине // Власть и право: Сб. науч. трудов по материалам Общероссийской науч.-практ. конф., 12-14 октября 2012 г. / Отв. ред. О.В. Белянская. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – С.187-192.
 16. Кравчук О.О. Щодо принципів управління державною власністю в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.157-158.
 17. Кравчук О.О. Ефективність та цільове використання державного майна як правові принципи управління державною власністю // Правові реформи в Україні: Зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 16 жовтня 2013 р. Ч. 1. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С.201-202.
 18. Кравчук А. О. Государственная собственность как объект государственного управления (административно-правовой аспект). / А. О. Кравчук // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С.1063–1070. DOI: 10.7256/1999-2807.2013.11.9712.
 19. Кравчук О.О. Удосконалення зворотного зв’язку в управлінні державною власністю шляхом стандартизації облікових процедур // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи” ([4-5 грудня] 2013 р., м. Київ) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.І. Федорова, О.О. Боровикова. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.118-120.
 20. Кравчук А.О. Усовершенствование обратной связи в управлении государственной собственностью: вопросы стандартизации // Современные вопросы государства, права, юридического образования: Сб. науч. трудов по материалам X Междунар. науч.-практ. конф. (заочной), [Тамбов], 22 декабря 2013 г. / Отв. ред. Н.С. Ельцов. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – С.219-2..
 21. Кравчук О.О. Управління державною власністю у сфері забезпечення громадянам права користування об’єктами виключної власності народу та об’єктами державної власності. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – №6. – С. 132 – 138.
 22. Кравчук О.О. Особливості правового регулювання соціального захисту осіб із сімейними обов’язками в трудових відносинах. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – №2. – С. 131 – 138.
 23. Кравчук А. Понятие, сущность и цель управления государственной собственностью. // Закон и жизнь. – 2014. – №3. С. 31–36.
 24. Кравчук О. Проблема ефективності в управлінні державною власністю. / О. Кравчук // Фінансовий контроль. – 2014. – № 9. – С. 60–62.
 25. Кравчук О. О. Щодо поняття управління державною власністю. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” (2014 р. м. Київ) / Укладачі: І.П.Голосніченко, В.Ю.Пряміцин. – С. 143–145.
 26. Кравчук О. О. Особливості управління державною власністю у сфері реалізації прав громадян на користування об’єктами виключної власності народу та державним майном. // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція „Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”: Збірник матеріалів Всеукраїнської юридичної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль., 2014 – С. 107–111.
 27. Кравчук О.О. Концептуальні підходи до реформування правового регулювання державної власності // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції Україні: Матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 березня 2015 р.). Частина 1 / МВС України; Нац. акад. внутр. справ; Навч.-наук. ін-т заоч. навчання та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С.103-105.
 28. Кравчук О.О. Адміністративні провадження у сфері оренди державного майна // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / МОН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Факультет соціології і права; Юридичний факультет вищої торгової школи в Радомі (Польща); Ліга студентів асоціації правників (працівників) України; Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.100-102.
 29. Кравчук О.О. Критерії класифікації об’єктів державної власності // Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.) / МВС України; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; Кафедра адмін. права, процесу та адмін. діяльності ОВС факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С.33-34. – До 50-річчя заснування навчального закладу.
 30. Голосніченко І.П., Кравчук О.О. Концептуальні засади реформування адміністративно-правового інституту управління державною власністю // Адміністративне право і процес. Науково-практичний журнал. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – № 3(9). – С. 19-28.
 31. Кравчук О.О. Сучасні тенденції розвитку адміністративно- деліктного права (на прикладі відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху). // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015. – №4. – C.15 – 23.
 32. Кравчук О.О. Презумпція винуватості у сучасному адміністративно-деліктному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – №1. – С. 41–47.
 33. Кравчук О.О. Електронні антикорупційні декларації: організаційно-правове забезпечення впровадження. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – №5. – С. 49–54.
 34. Кравчук О.О. Точки дотику адміністративного позовного провадження і судового провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2016. – №2. – С. 17–2
 35. Кравчук О. Проблеми адміністративної відповідальності в сфері забезпечення доступу до публічної інформації. // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2016. – №4. – C. 19-28.
 36. Кравчук О. Місце правосвідомості в реалізаціїї прав і обов’язків суб’єктів публічного управління. // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв. – Київ, Одеса, 2016 – С. 181-182.
 37. Кравчук О. Електронні декларації посадових осіб як прояв відкритості суспільства на шляху сталого розвитку. // Матеріали Щорічної наукової конференції “Дні науки ФСП-2017”, К., 2017.
 38. Кравчук О. Удосконалення регулювання адміністративно-деліктних проваджень. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”. К., 2017
 39. Кравчук О. Забезпечення доступу до інформації та технологій як напрями політики сталого розвитку. // Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (в контексті децентралізації влади в Україні): Матеріали науково-практичної конференції.  26 травня 2017 р., м. Київ.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. :  Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017
 40. Кравчук О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку. // Актуальні питання реформування правової системи: зб.матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ.конф. (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.) / уклад. Л.М.Джурак.  – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. C. 44-45.
 41.  Кравчук О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 139-144.
 42. Кравчук О.О. Механізм правового регулювання: сучасне застосування традиційного педагогічного прийому в навчанні теорії права і галузевих дисциплін. // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє». – Одеса, 2016. – С. 195-197.
 43. Kravchuk O. Use of “civil law contract” concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology. Public Law. 2017. Issue 3. Pages 108 – 115.
 44. Кравчук О.О. Правове забезпечення енергоефективності будівель –одне з ключових питань права сталого розвитку. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб.наук.пр.]. – Київ – Тернопіль. – 2017. – Матеріали Першої наук.-практ.конф., (Київ, 3 листопада 2017 р.). – С. 127-132.
 45. Кравчук О.О. Інтернет речей і сучасні системи автоматизованого прийняття рішень у податкових правовідносинах. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. // Нац.техн.ун-т України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 24 жовт. 2017 р. – Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 р. – С. 171 – 176.
 46. Кравчук О.О. Інтернет речей у податкових правовідносинах. // Публічне право. – 2017. – № 4. – С. 98–105.
 47. Sustainable Development Law As a Development Direction of Contemporary Legal Systems. // Materials of the International Conference Dedicated to 94-th Anniversary of Azerbaijan’s National Leader Heydar Aliev’s Birthday on the Topic: “Major Trends of Development of Legal Science and Studies in the Current Period in The Republic of Azerbaijan”. Baku, 2017. Pp. 9-13.
 48. Кравчук О.О. Правове забезпечення енергоефективності в Україні. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, О.А.Акімова, К.О.Семенова. – С. 228-230.
 49. Кравчук О. Три види правового статусу фізичної особи. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук.праць – 2017. – №1/2 (33/34). – С. 193-199.
 50.  Kravchuk O. Anti-corruption education at technical university. Advanced Education. 2017, Issue 8. P. 78-83.  DOI: 10.20535/2410-8286.105059
 51. Кравчук О.О. Діяльність із міжнародного виїзного туризму в Україні: фінансово-правові проблеми та перспективи. // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – 2018. – №2. – S. 127–134.
 52. Кравчук О. Антикорупційне навчання студентів різних напрямів як фактор формування культури несприйняття корупції. // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018. р.). – Київ – Дрогобич, 2018. – С. 160-162.
 53. Кравчук О. Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні тенденції. // Публічне право. – 2018. – №1. – С. 93–102.
 54. Кравчук О. О. Нова відповідальність за порушення трудового законодавства непропорційне втручання держави у бізнес. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць – 2018. – № 2. – С. 119-127.
 55. Кравчук А. Юрисдикция Высшего антикоррупционного суда в Украине. // Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета на тему “Интеграция Азербайджанской Республики в международное сообщество и современные тенденции развития юридической науки в построении правового государства”. – Баку. – 2018. – С. 307-310.
 56. Кравчук О.О. Проблема правової визначеності в забезпеченні антикорупційної політики. // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч.– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – C. 85-91.
 57. Кравчук О. Стабільність оподаткування – має стати ключовим принципом податкової політики. // Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут. – 2018. – No 4 (40). – С. 127-135.

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/koo177
http://orcid.org/0000-0002-7844-2381
http://www.researcherid.com/rid/I-5092-2017

проспект Перемоги, 37, корпус №19, каб. 329