Голосніченко Іван Пантелійович

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Освіта та наукові досягнення

1977 р.: закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

1981 р.: захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.02 – державне право і управління; адміністративне і фінансове право; радянське будівництво.

1991 р.: отримав науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.

1993 р.: отримав наукове звання професора по кафедрі адміністративного права Української академії внутрішніх справ.

1996 р.: присвоєно почесне звання «Заслужений Юрист України».

Дисципліни

Публікації

Автор 6 підручників, 10 навчальних посібників, 5 монографій та інших наукових праць (всього біля 200 наукових та науково-методичних праць).

Публікації (2012-2017 рр.):

 1. Голосніченко І.П., Голосніченко Д.І., Денчук Р.О. Розвиток місцевого самоврядування та його роль в управлінні комунальною власністю // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – №1 (13). – С.128-134.
 2. Голосніченко І.П., Черненко Л.М. Правовий інститут адміністративного оскарження в регулюванні діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – №2 (14). – С.121-125.
 3. Голосніченко І.П. Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – №4 (16). – С.43-46.
 4. Голосніченко І.П.Митна політика та митна справа: до питання термінології // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спец. вип. №5: Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку. – С.75-80.
 5. Голосніченко І.П. Адміністративна послуга // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.18.
 6. Голосніченко І.П.Адміністративне затримання // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.18.
 7. Голосніченко І.П. Конфіскація майна // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.414-415.
 8. Голосніченко І.П. Стандарт адміністративної послуги // Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С., Акуленко В.І., Александров Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – С.869.
 9. Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І. Формування адміністративних послуг та їх правове регулювання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” ([14-15 березня] 2012 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2012. – С.15-20.
 10. Голосніченко І.П. Митна політика та митна справа: до питання термінології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Адміністративне право та процес: реалії та перспективи розвитку” (м. Луганськ, 10 квітня 2012 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jurluganskucoz.org/ap
 11. Голосніченко І.П. Правове регулювання адміністративних послуг в інфраструктурній (транспортній) сфері // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. [12-13 квітня 2012 р.]. – К.: КДАВТ, 2012. – С.15-24.
 12. Голосніченко І.П. До питання визначення поняття “адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина” // Актуальні проблеми адміністративного права та процесу: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 28 вересня 2012 р.). – Донецьк: Донецький юридичний інститут, 2012.
 13. Голосніченко І.П. Вплив теорії вільного розсуду та невизначених понять на адміністративне судочинство // Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю утворення Вищого адміністративного суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.): Зб. матеріалів за заг. ред. І.Х. Темкіжева. – К.: Істина, 2012. – С.240-243.
 14. Голосніченко І.П. Технічний прогрес як основа реформування правового регулювання суспільних відносин // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – №1 (17). – С.90-93.
 15. Голосніченко І.П.Технічний прогрес як основа реформування правового регулювання суспільних відносин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.13-16.
 16. Голосніченко І.П., Голосніченко Д.І. Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. [11-12 квітня 2013 р.]. – К.: Київська державна академія водного транспорту, 2013. – С.50-54.
 17. Голосніченко І.П., Сич М.Г. Дозвільна система в Україні // LXІХ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доп. [м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.]. – К.: НТУ, 2013. – С.290.
 18. Голосніченко І.П., Хондич О.В. Виборча система України, сучасний стан і перспектива розвитку // LXІХ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доп. [м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.]. – К.: НТУ, 2013. – С.290.
 19. Голосніченко І.П., Подпіснов Д.С. Категорія правореалізації у загальноправовій доктрині та в науці адміністративного права // LXІХ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доп. [м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.]. – К.: НТУ, 2013. – С.290-291.
 20. Голосніченко І.П. Концептуальні засади реформування адміністративно-правового інституту управляння державною власністю.
 21. Голосніченко І.П., Кравчук О.О. Концептуальні засади реформування адміністративно-правового інституту управління державною власністю // Адміністративне право і процес. Науково-практичний журнал. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – № 3(9). – С. 19-28.
 22. Голосніченко І.П. Золотарьова Н.І. Моделювання ситуації при проектуванні нормативних актів з екологічних питань // Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки: Матеріали наук.-практ. конф. ([28 листопада 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. 0,5 д.а.
 23. Голосніченко І.П. Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері. // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права і процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р. м. Одеса) /– Одеса. : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2014. 0.5 д.а.
 24. Ivan Golosnichenko Влияние законодательства Европейского Союза на правосознание и правовую культуру в строительстве Украинского государства // PROBLEMY EUROPEIZACJI – teoria i praktyka. Radom.WSH – 2014. – C. 283-290.

 25.  Проблемы борьбы с правонарушениями в бюджетной сфере //  FINANSE PUBLICZNE W POLSCE – TEORIA I PRAKTYKA. Radom.WSH – 2014. – C. 130-135.

 26. Ivan Golosnichenko Natalia Zołotariowa. Umowa administracyjna jako forma działań w zakresie zarządzania w prawnym państwie // Międzynarodowа Konferencjа Naukowа  «INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE». – Radom:  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu    25 kwietnia 2015 r.
 27. Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко; за ред. д.ю.н., проф. Заслуженого юриста України І.П. Голосніченка, к.т.н., доц. О.Г. Циганова. – К.: НТУУ «КПІ», ДНДІ МВСУ, 2015. – 590 с.
 28. Голосніченко І.П. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / МОН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Факультет соціології і права; Юридичний факультет вищої торгової школи в Радомі (Польща); Ліга студентів асоціації правників (працівників) України; Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – 252с.
 29. Голосніченко І.П. Про зміни предмету і засобів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / МОН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Факультет соціології і права; Юридичний факультет вищої торгової школи в Радомі (Польща); Ліга студентів асоціації правників (працівників) України; Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.12-14.
 30. Голосніченко І.П. Адміністративна відповідальність як засіб запобігання деструктивній пропаганді // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали наук.-практ. конф., 21 травня 2015 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, В.М. Поперечнюк; Науково-дослідний ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України; Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К.: ТОВ “ІВА”; [Юрінком Інтер], 2015. – С.143-145.
 31. Адміністративні послуги у сфері внутрішніх справ: Монографія / [І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов, О.О. Попова, М.О. Журба, І.В. Бойко]; За ред. І.П. Голосніченка, О.Г. Циганова. – К.: НТУУ “КПІ”, ДНДІ МВСУ, 2015. – 590с. (27,31 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11974 // І.П. Голосніченко – 10 др. арк.
 32. Ivan Golosnichenko Natalia Zołotariowa MIęDZYNARODOWO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWА / Monografia / Radom: WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu, 2016 r. (у співавторстві). – 373 s. 0,5 д.а
 33. Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію» Костантинов С.Ф. Голосніченко І.П. Голосніченко Д. І. Золотарьова Н.І. та ін. К.: Центр учбової літератури. – 2016. – 400 с.        Сфера наукових інтересів: Проблеми адміністративного права та процесу, митного права.
 34. Голосніченко І. П. Відносини державної служби та предмет адміністративно-правового регулювання // Публічне право. – № 1 (21). – 2016, с. 12-20 (Журнал фаховий, має індекс Copernicus informational). 0,8 д.а.
 35.  Голосніченко І.П. Розводовський В.Й. Реформування місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – № 3/4 (27/28). – С. 108–113. (0,6 др. арк.)
 36. Голосніченко І.П. Розводовський В.Й Голосніченко Д.І.  Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 158–163. (0,7 др. арк.)
 37. Голосніченко І.П. Необхідність альтернатив профкомпетентності для вивчення і оцінки правовідносин адміністративними суддями. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – №3/4 (31/32). – С. 181-184. (0.3 др.арк)
 38. Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 16–19.  4 д.а.
 39. Голосніченко І.П. До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні. Право України. Київ, 2018. № 1. С. 251–264
 40. Голосніченко І.П ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ. Міжнародна науково-практична конференція: «Публічна служба і адміністративне судочинство: Здобутки і виклики. К., 6-7 липня 1918 р. С. 85-89
 41. Голосніченко І.П. Поліцейські комісії та порядок їх формування. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку». Київ. 15-20 травня 2018 р. 
 42. Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права. Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні. Матеріали Всеукраїнського круглого столу. М. Київ, 27 жовтня 2017 р. С.19-24.
 43. Голосніченко І.П. Оптимізація системи органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). С. 17-21.
 44. Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права. Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні. Матеріали Всеукраїнського круглого столу. М. Київ, 27 жовтня 2017 р. С.19-24.

Науково-громадська діяльність

Участь підготовці науково-педагогічних кадрів: член спеціалізованої вченої ради в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Підготовлено: 30 кандидатів та 4 доктори юридичних наук.

Участь у всеукраїнських організаціях: Учений секретар Всеукраїнської громадської організації представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ. Член наукової ради при Вищому адміністративному суді України.

Взаємодія з органом законодавчої влади: з 1990 року по 2002 рік призначався науковим консультантом комісій і комітетів Верховної Ради України.

Контакти

Особиста сторінка: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/gip10

http://orcid.org/0000-0003-2069-4372

http://www.researcherid.com/rid/I-5114-2017