Голосніченко Дмитро Іванович

Професор кафедри Доктор юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

1995 р.: закінчив Українську академію внутрішніх справ.

Доктор юридичних наук, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія правових вчень, тема дисертації: «Теорія повноважень: їх формування та розподіл в умовах міжнародної інтеграції»,

Дисципліни

Публікації

 1. Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – № 1 (21). – (0,5 др. арк.)
 2. Демократичні, авторитарні та тоталітарний режими // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 травня 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 51–53.
 3. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / За редакцією О.В. Кузьменко К.: Юрінком Інтер, 2015. – 533 с.
 4. Государственные полномочия и полномочия государства: делегирование в процессе государственного строительства и в международных отношениях // PROBLEMY EUROPEIZACJI – teoria i praktyka. WSH – 2014. – C. 379-390.
 5. Навчально-методичні матеріали для підготовки працівників патрульної служби поліції України з курсу «Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення».  К.: НАВС, 2015 – 118 с.
 6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про національну поліцію» (у співавторстві). К.: НАВС, 2015
 7. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування.Монографія: – К.:2009. – 356 с.
 8. Голосніченко І.П., Розводовський В.Й., Голосніченко Д.І. Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 1/2 (29/30). С. 158-164 – (0,5 др. арк.) (фахове видання) надруковано у 2017 р
 9. Голосніченко Д. І. Вплив кібербезпеки на криміногенну ситуацію в країні» // Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання» (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського – К.: 21 квітня 2017 року) – С. 102-106. (0.2 д.а)
 10. Голосніченко Д. І., Іванова М.В. Інформація як продукт інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві. // Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання» (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського – К.: 21 квітня 2017 року) – С. 107-112. (0.2 д.а.)
 11. Голосніченко Д.І. Захист прав людини в сучасних криміногенних умовах України. Міжвузівська науково-практична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення і шляхи їх вирішення» (Національна академія внутрішніх справ – К.: 24 березня 2017 року) – с 184-190. (0.25 д.а)
 12. Навчально-методичний комплекс з дисциліни “Наукове дослідження сучасних правових систем” – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. 18 с. (0.8 д.а) посібник
 13. Голосніченко Д.І., Стеценко В.В. Владні повноваження і політичні режими // Актуальні питання сьогодення . зб. наук. праць “ЛОГОС” ,  ГО “Європейська наукова платформа”. — Обухов: Друкарня “Друкарик”, 2018. — Т.1 С. 35-40 (0,5 др. арк.);
 14. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Дні науки ФСП 2018”; Назва доповіді – Суспільно-корисні роботи  – новий вид адміністративних стягнень ; Автори – Голосніченко Д.І. ; Місце проведення – КПІ; Дата проведення: 19.04.2018
 15. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму ; Назва доповіді – Роль омбудсмена в протидії торгівлі людьми; Автори – Голосніченко Д.І. ; Місце проведення – Івано-Франківськ; Дата проведення: 16.03.2
 16. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П. – 2018. – 484 с.; Назва доповіді – Про необхідність встановлення повноважень омбудсмана з охорони прав і свобод людини та громадянина на інтелектуальну власність; Автори – Голосніченко Д.І.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 15.12.2017
 17. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку; Назва доповіді – Діяльність омбудсмена на шляху до сталого розвитку; Автори – Голосніченко Д.І. ; Місце проведення – КПІ; Дата проведення: 15.05.2018
 18. Науковий семінар: «Конституційний розвиток України: історія, сучасність та тенденції» (до 22-ї річниці Конституції України). Київ, 12 червня 2018 року. Киівський інститут інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» ; Назва доповіді – Установча влада на прийняття конституції держави; Автори – Голосніченко І.П., Голосніченко Д.І.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 15.06.2018

 

 

Проф. Д.І. Голосніченко є членом спецрад Д 26.007.03, Д 26.007.04 в Національній академії внутрішніх справ МВС України.

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/gdi17

http://orcid.org/0000-0003-2299-562X
http://www.researcherid.com/rid/I-5123-2017