Бевз Світлана Іванівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

2003 р.: закінчила Київський національний торговельно – економічний університет факультет економіки, менеджменту та права спеціальність «Правознавство».

2006 р.: захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні ( організаційно – правовий аспект)» (спеціальність 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

2010 р.: отримала атестат доцента кафедри підприємницького права.

Дисципліни

Публікації:

 1. Державне регулювання господарської діяльності: сучасний стан та тенденції розвитку // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / заг.ред. проф.. Бошицького Ю.Л., Київський університет права. – к.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 440 с., с.216-228 (0,8 д.а.).
 2. Окремі питання законодавчого визначення організаційно-господарських відносин у сфері зовнішньої торгівлі // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 616 с., с.365-377 (1 д.а.).
 3. Законодавче забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Правоутворення в Україні:теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монограф./за заг. ред.проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 592 с. , с. 413-426 (0,8 д.а.).
 4. Теоретико-правові проблеми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг. ред. Професора Ю.Л. Бошицького. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – С. 210-225. –(0,8 д.а.).

Наукові статті (у фахових виданнях):

 1. До питання про сутність державного регулювання господарської діяльності // Часопис КУП НАНУ.-2015.- №3. – с.114-118.
 2. Мета державного регулювання господарської діяльності: погляд на питання // Часопис КУП НАНУ.-2014.- №4. – с.91-95.
 3. Державна регуляторна політика України в контексті поглядів Г. Кельзена // Часопис КУП НАНУ.-2013.- №4. – с.137-140.
 4. Принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при здійсненні державного регулювання господарської діяльності // Часопис КУП НАНУ.-2012.- №4. – с. 132-134.
 5. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві // Часопис Київського університету права. – 2011. – №4. – С. 197-200.
 6. Адміністративно-господарські санкції та їх застосування у зовнішньоекономічній сфері // Часопис Київського університету права. – 2010. – №2. – С. 148-153.
 7. Сучасний стан та деякі колізії правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2009. – №1. – С.54-58.
 8. Легітимація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання: поняття та законодавче забезпечення // Часопис Київського університету права. – 2009. – №2. – С.131-137.
 9. Ґенеза правового статусу органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №5. – С. 56-61.
 10. Функції держави в процесі державного регулювання господарської діяльності та її дерегуляції / С.І. Бевз // Вісник Південного регіонального центру НАПрН України. – 2016. – №9. – с.83-89 (0,54 др.арк.)
 11. До питання про сутність державного регулювання господарської діяльності / С.І. Бевз // Часопис Київського університету права НАН України. – 2015.- №3. – с.114-118 (0,59 др. арк.) внесено до Міжнародної наукометричної бази HeinOnline
 12. Господарська діяльність як об’єкт державного управління // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня 2017 р., м.Київ) / Укладачі: О.О.Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296 с., с.78-79 (0,1 др.арк.)
 13. Shmatenko L., Bevz S. Arbitrability of Corporate Disputes in Ukraine // the Ukrainian Journal of Business Law. -2017. – №9 (November). – p.32-34 (0,2 д.а.)
 14. Бевз С.І. Розмежування відносин з державного управління господарською діяльністю / С.І. Бевз //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 3. Том1.- 2017., с.172 – 176 (фахове видання, включене до наукометричної бази Index Copernicus International) (0,6 д.а.)
 15. Бевз С.І. Співвідношення понять «організаційно-господарські відносини» та «державне регулювання господарської діяльності» / С.І. Бевз// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка, 2016. – №3/4 (27/28). – 159с. ,с. 133-137 (0,5 д.а.)
 16. Бевз С.И. Основные этапы формирования законодательного обеспечения государственного управления хозяйственной деятельностью в Украине / С.И. Бевз // «Legea și viața. – 2017. – №9/2. – с.15-19 (0,6 д.а.)
 17. Інформаційна безпека в контексті дерегуляції господарської діяльності в Україні//Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти: матеріали наук.-практ. конф. / 6жовт. 2016 р., м.Київ / Упоряд. В.М. Фурашев. – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с., с.177-183 (0,3 д.а.)

Навчальні посібники:

 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (практикум). – К., Вид-во Європейського університету, 2010. – 157 с.(Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-2028 від 17.03.2010.
 2. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз/Бевз С.І. – К. ПП «Фірма «Гранмна», 2012. – 292 с., (рекомендовано МОНмолодьспорту , лист №11/11-9496 від 13.10.2011). – Т.1,2,3, 14. – 2 д.а.).
 3. Мала енциклопедія господарського права / За заг.ред. проф.. Бошицького Ю.Л., Бевз С.І. – К.: Видавництво Ліра – К, 2013. – 232 с.
  (Терміни: Автономія волі сторін; Апостиль; Господарські відносини; Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; Експорт; Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД); Зовнішньоекономічний договір (контракт); Зовнішньоторговельна діяльність; Загальна легітимація здійснення зовнішньої торгівлі; Легітимація здійснення зовнішньоторговельних операцій з певними товарами; Легітимація зовнішньоторговельної діяльності; Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності; Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності; Державне замовлення; Державний контракт; Ліцензування зовнішньоекономічних операцій; Квотування; Патент торговий; Технічне регулювання; Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів; Постійне представництво нерезидента; Спеціальні санкції; Імпорт (імпорт товарів); Передбачуване порушення договору міжнародної купівлі-продажу товарів; Істотне порушення договору міжнародної купівлі-продажу товарів виникає в тому випадку, Договір фрахтування судна; Договір лізингу судна; Товарообміннна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності).

Сфера наукових інтересів: проблеми та колізії правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та державного регулювання господарської діяльності.

Контакти

e-mail: sveta_kup@ukr.net

http://orcid.org/0000-0003-1331-3930

http://www.researcherid.com/rid/I-5125-2017