Страхове право

Навчальна дисципліна «Страхове право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. «Страхове право» належить до спеціальних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання страхових відносин. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення страхової діяльності; правове становище учасників страхових відносин, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює страхові відносини в Україні, порядок здійснення страхової діяльності; розробляти проекти договорів страхування.

Discipline  “Insurance law” is laid out according to educational-professional program of  study master’s degree on a speciality  “jurisprudence”. Discipline belongs to the cycle of professional and practical training. “Insurance law”  refers to the special disciplines. The subject of discipline are scientific opinions, regulations, practice applying them to regulate the insurance relationship. It is assumed in the students’  abilities to determine the order of realization of insurance activity; the legal situation of the participants of the insurance relationship, analyze and interpret current legislation that regulates insurance in Ukraine, order of realization of insurance activity; to develop projects of contracts of insurance.

Програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації