Проблеми адміністративного права

Навчальна дисципліна «Проблеми адміністративного права» присвячена вивченню проблем нормативного регулювання в галузі виконавчої влади, надання адміністративних послуг та інших відносин, що відносяться до предмету відповідної галузі права. Викладається для студентів освітнього ступеня «магістр», за спеціальністю 081 «Право», за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес»,

Україна взяла курс на створення правової держави, що поставило вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільно-публічного життя. На сьогодні Україна потрапила в складну політичну і економічну ситуацію, у зв’язку з чим постає багато нових, важливих питань, які слід вирішувати в найкоротші терміни. Відразу після здобуття незалежності Україна не змогла ефективно і вдало провести адміністративну реформу в зв’язку з тим, що в перші роки незалежності постало безліч питань, які потребували негайного вирішення. Але вже зараз є достатньо умов для її втілення. Адміністративне право має своїм предметом регулювання державного управління. Отже реформи у сфері виконавчої влади мають здійснюватися на основі політичних рішень, які втілюються в нормах адміністративного права. Оновлення системи виконавчої влади, пріоритетом якої є забезпечення прав і свобод людини і громадянина, продовжується повсюдно. З’являються нові інститути адміністративного права: надання адміністративних послуг, адміністративна юстиція,  оновлення місцевого самоврядування тощо. За час вивчення адміністративного права, коли студент оволодіває  першим рівнем юридичної освіти, до навчання в магістратурі проходить 2,5 року. Багато що змінюється в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин. Студент має отримати знання як щодо цих змін, так і щодо перспектив розвитку адміністративного законодавства.

Потребують змін і доповнень окремі положення Конституції  України, Закони України “Про Кабінет Міністрів України” , «Про центральні органи виконавчої влади», Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство.