Правове регулювання ринку цінних паперів

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання ринку цінних паперів» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регулюють питання правового регулювання ринку цінних паперів; вивчення студентами загальної правової характеристики ринку цінних паперів; опанування законодавчої бази фондового ринку України, його інструментів, відрізняти цінні папери за їх видами і змістом.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях загальної характеристики фондового ринку та його структури; правових основ статусу та діяльності учасників ринку цінних паперів; правового регулювання випуску та обігу акцій та облігацій; правового регулювання вексельного обігу в Україні; державного регулювання фондового ринку в Україні;  правового статусу та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як спеціального державного органу у сфері регулювання ринку цінних паперів; загальних засад юридичної відповідальності за правопорушення на фондовому ринку. Аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних ситуацій.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання ринку цінних паперів та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання ринку цінних паперів визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».