Правове регулювання банкрутства

Навчальна дисципліна «Правове регулювання банкрутства» запроваджена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання відносин неспроможності, які виникають у зв’язку з неплатоспроможністю господарюючого суб’єкта як результат його господарської діяльності, спрямовані на застосування судових реабілітаційних заходів задля поновлення його платоспроможності, а в разі неможливості на примусову ліквідацію. Передбачається опанування теоретичних та практичних засад провадження у справах про банкрутство.

 

Discipline  “Legal regulation of bankruptcy” was introduced in accordance with the educational-professional program of study of master’s degree on a speciality “jurisprudence” is a cycle of disciplines of professional and practical training. The subject of discipline are scientific opinions, regulations, practice their application concerning the regulation of insolvency arising in connection with the insolvent business entity as a result of its economic activities aimed at the application of judicial rehabilitation measures for the restoration of its solvency, and in case of impossibility of a forced liquidation. It is estimated the acquisition of theoretical and practical principles of proceedings in bankruptcy cases.

Правове регулювання банкрутства (методичні рекомендації)