Основи економіки

Метою навчальної дисципліни «Основи економіки» є вивчення закономірностей розвитку економічних систем, моделей суспільного розвитку, особливостей ефективного господарювання за умов обмежених ресурсів, механізму функціонування національного ринку, процесів глобалізації економічного життя суспільства, відносин власності, виникнення та значення грошей, форм суспільного виробництва, економічної динаміки, конкуренції, державного регулювання економіки, циклічних коливань економіки.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти отримують достатню основу для систематизації здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів, а також формування у студентів здатностей володіти методами наукового пізнання економічних процесів; понятійно-категоріальним апаратом економічної науки; пояснити взаємозв’язок між економічною наукою та економічною політикою; узагальнювати економічні факти, статистичні матеріали, які відносяться до конкретної проблеми; аналізувати економічні явища і процеси.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях термінології та основних засобів економічного аналізу; поняття та принципів організації економічних систем; основних економічних явищ і процесів; трансформації відносин власності; закономірностей функціонування суб’єктів економічних систем у різних ринкових ситуаціях; функціонування галузевих ринків; формування ринків факторів виробництва; утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів; впливу методів державного регулювання на економічні процеси в державі.