Корпоративне право

Навчальна дисципліна «Корпоративне право» належить до циклу професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Право». «Корпоративне право» належить до спеціальних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти щодо регулювання корпоративних відносин, практика їх застосування. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення суб’єктами корпоративних правовідносин своїх корпоративних прав, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює правове становище юридичних корпорацій в Україні, розробляти проекти локальних (корпоративних) нормативних актів, правильно застосовувати чинне законодавство, що регулює правове становище корпорацій та корпоративне управління в Україні.

Discipline of “Corporate law” belongs to the cycle of professional and practical training of students who study on a speciality “jurisprudence”. “Corporate law” belongs to the special disciplines. The subject of discipline are scientific opinions, regulations, practice applying them to regulate corporate relations. It is assumed in the students abilities to determine the procedure for the exercise subjects of corporate relationships to their corporate rights; analyze and interpret current legislation governing the legal situation of legal corporations in Ukraine to develop projects of local (corporate) regulation; right to apply current legislation governing the legal situation of corporations and corporate governance in Ukraine.

Програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації