Господарське процесуальне право

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Правознавство». Предметом навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є сукупність відносин, що виникають між суб’єктами господарювання, при виникненні між ними спірних ситуацій, та між господарським судом та суб’єктами господарювання, з приводу захисту їх прав та законних інтересів, це сукупність відносин, що виникають в процесі безпосереднього розгляду справ та прийняття рішень господарськими судами України. Передбачається вивчення та засвоєння студентами процесуальних норм та основних правових інститутів в галузі процесуального регулювання порядку розгляду господарськими судами України спорів, що виникають у сфері господарювання.

Discipline “Commercial procedural law” is laid out according to educational-professional program of study Bachelor specialty “jurisprudence”. The subject of the academic discipline of  “Commercial procedural law” is a set of relations arising between the entities, in case of dispute between them, and between the commercial court and the entities, about the protection of their rights and lawful interests, is a set of relations that arise in the process of direct review of cases and decision making commercial  courts of Ukraine. Supposed to be studying and mastering by the students of procedural norms and basic legal institutions in the field of procedural regulation of the order of consideration of the commercial courts of Ukraine disputes that arise in the field of business activity.

Програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Лекція №3 Справи, підвідомчі господарським судам

Лекція №4 Підсудність господарських спорів

Дії судді по підготовці справи до розгляду

Представники в господарському процесі за новою редакцією ГПК

Related Courses