Адміністративно-процесуальне право

Навчальна дисципліна «Адміністративне процесуальне право» вивчає  правове регулювання адміністративного процесу. Її мета полягає в опануванні студентами теоретичних знань в сфері адміністративного  процесу. Його завданнями є ознайомлення з теорією і практикою адміністративного процесу; засвоєння змісту основних нормативно-правових актів України, які регулюють  відносини в сфері виконавчої влади та діяльності адміністративних судів; ознайомлення студентів з міжнародно-правовими актами, які ратифіковані парламентом, їх впливом на національне законодавство; формування вмінь користуватися нормативно-правовою базою та вміння їх правильного застосування при здійсненні відповідних адміністративних проваджень.

Адміністративно-процесуальне право, це галузь права, система правових процесуальних норм, які встановлюють порядок застосування матеріальних норм, врегульованих адміністративним правом, а у встановлених законом випадках і іншими галузями права, надання адміністративних послуг, вирішення спорів, що випливають з управлінських відносин, а також адміністративної відповідальності.

Основні положення адміністративного процесу регулюються Конституцією  України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про адміністративні послуги»,  «Про звернення громадян».

  • ECTS:4