Адміністративні процедури

Навчальна дисципліна «Адміністративні процедури» передбачена навчальним планом факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни – «Адміністративні процедури» є правове регулювання адміністративних процедур в органах публічної адміністрації та практика реалізації відповідних правових норм адміністративного права, а в деяких випадках і інших галузей матеріального права.

Під адміністративною процедурою розуміється дія  органу публічної адміністрації щодо видання актів та прийняття інших рішень, на виконання норм адміністративного права, у межах повноважень, визначених законодавством, в тому числі на підставі заяви особи (у передбачених законом випадках за власною ініціативою), по встановленню (наданню, посвідченню, підтвердженню, реєстрації, забезпеченню), зміні, призупиненню, збереженню, переходу або припиненню прав і (або) обов’язків цієї особи, у тому числі, з надання їй адміністративних послуг.

Основні положення адміністративних процедур регулюються Конституцією України, Законами України « Про адміністративні послуги»,  « Про звернення громадян»