Рівень вищої освіти Доктор філософії за спеціальністю 081 – Право

На кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 081 «Право».


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії 2021 рік

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури у 2021 році, зокрема, про терміни та порядок подання документівна сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського


В аспірантурі кафедри реалізується освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії в галузі 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вступникам до аспірантури в 2021 р. пропонуються теми дисертаційних досліджень із правового забезпечення сталого розвитку (господарсько-правові та адміністративно-правові аспекти), актуальних питань адміністративного та господарського права і процесу, зокрема поглиблені дослідження в таких напрямах:

 

 1. Адміністративно-правове забезпечення гендерної, расової, культурної, етнічної рівності,
 2. Правове забезпечення доступу до якісної освіти, медичного обслуговування та соціального захисту;
 3. Захист біженців, внутрішньо переміщених осіб та мігрантів;
 4. Забезпечення функціонування прозорих і підзвітних державних інститутів (тема за сферою господарської чи адміністративної діяльності),
 5. Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції;
 6. Забезпечення вільного розвитку підприємництва, усунення необґрунтованих обмежень у розвитку бізнесу,
 7. Правове забезпечення технічної модернізації підприємств;
 8. Адміністративно-правові засади охорони довкілля,
 9. Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної ефективності та енергетичної інфраструктури;
 10. Правове забезпечення доступу бізнесу до володіння і розпорядження землею та іншою власністю,
 11. Адміністративно-правове забезпечення доступу до житла;
 12. Доступ до фінансових послуг,
 13. Удосконалення правового регулювання публічних закупівель,
 14. Удосконалення правового регулювання фінансування публічних витрат
 15. Удосконалення правового регулювання фінансування господарської діяльності
 16. Удосконалення правового регулювання фінансового моніторингу,
 17. Удосконалення справляння податків і зборів (тема за видами податків і зборів)
 18. Удосконалення правового регулювання контролю за справлянням податків і зборів
 19. Судове оскарження рішень контролюючих органів у сфері оподаткування
 20. Контроль за додержанням законодавства про працю
 21. Правове забезпечення доступу до інформації та інформаційних технологій,
 22. Правові форми сприяння розвитку освіти, науки і технологій.
 23. Усунення правової невизначеності і дублювання правових норм у сфері господарської діяльності.
 24. Конкурентне середовище в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.
 25. Правовий режим майна підприємства.
 26. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
 27. Соціальна відповідальність бізнесу за охорону довкілля.
 28. Правове забезпечення енергетичної ефективності.
 29. Правове забезпечення доступу бізнесу до фінансових послуг.
 30. Правове забезпечення доступу бізнесу до інформації та інформаційних технологій.
 31. Вільний розвиток підприємництва та усунення необґрунтованих обмежень розвитку бізнесу.
 32. Запобігання та протидія корупції у приватній сфері.
 33. Запобігання та протидія корупційних перепон для розвитку бізнесу.
 34. Прозорість державного регулювання у підприємницькій діяльності.
 35. Використання у господарській діяльності об’єктів інтелектуальної власності.
 36. Відносини у сфері оренди державного та комунального майна.
 37. Глобальна інформаційна безпека як об’єкт правового захисту, інформаційна безпека держави як об’єкт правового захисту,
 38. Інформаційна безпека бізнесу як об’єкт правового захисту,
 39. Інформаційна безпека особи як об’єкт правового захисту,
 40. Інформаційна безпека суспільства як об’єкт правового захисту,
 41. Правові засади функціонування та розвитку інформаційного простору України та його взаємозв`язок із глобальним інформаційним простором.
 42. Основні засади правового забезпечення інформаційної безпеки

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри :

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Кухарчук Анастасія Миколаївна 2017 Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень Бевз С.І., в.о. завідувача  кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент
Бабенко Дмитро Вадимович 2019 Адміністративно – правові засади забезпечення діяльності господарських товариств в Україні Бевз С.І., в.о. завідувача  кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент
Красавцев Антон Миколайович 2019 Некомерційні організації як суб’єкти адміністративного права Бевз С.І., в.о. завідувача  кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент
Сосенко Володимир Миколайович 2019 Правове забезпечення реалізації ризик – орієнтовного підходу у первинному фінансовому моніторингу Кравчук О.О., професор кафедри  господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент
Антонюк Ольга Миколаївна 2020 Адміністративно – правові засади децентралізації влади в Україні Голосніченко І.П., професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., професор

19 жовтня 2016 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук випускника аспірантури кафедри Качури Олександра Анатолійовича, на тему «Адміністративні процедури державної реєстрації» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник – д.ю.н., проф. І.П. Голосніченко. Захист відбувся у спецраді К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (м. Київ).


Інформація про останні захисти дисертацій випускників аспірантури кафедри:
 

19 квітня 2017 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук випускниці аспірантури кафедри Борець Марини Володимирівни, на тему «Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник – д.ю.н., доц. Д.І. Голосніченко. Захист відбувся у спецраді К.26.006.09 Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

 

27 листопада 2018 року було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук випускниці аспірантури кафедри Панькової Зоряни Леонідівни, на тему: Адміністративні послуги в сфері економіки” за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник –  д.ю.н., проф. І.П. Голосніченко. Захист відбувся в спеціалізованій вчені раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України.