Про кафедру

Пріоритетним в наш час є захист прав і свобод людини та громадянина від протиправних дій. Випускова кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес», навчає майбутніх спеціалістів захищати людей у сфері адміністративної та господарської юрисдикцій. Випускники нашої кафедри працюють в адміністративних і господарських судах, використовуючи набуті в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» юридичні знання, які необхідні юристу при розгляді адміністративних та господарських справ, а також для роботи на різних посадах в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, юрисконсультів у фірмах, на підприємствах в установах та організаціях.

На даний час кафедрою у складі факультету соціології і права здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» за освітніми ступенями:

  • Бакалавр (денна, заочна – 4 роки)
  • Бакалавр на базі молодшого спеціаліста
  • Магістр (денна–1.5роки)

Кафедра складається з 11 осіб професорсько-викладацького складу. На кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук, 1 доктор економічних наук (за сумісництвом) які мають стаж викладацької роботи від 10до 37 років, 2 доцента,кандидата юридичних наук, які мають стаж викладацької роботи більше 15 років, та 3 викладачі.

До листопада 2016 року кафедру очолював Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Голосніченко Іван Пантелійович, досвідчений науковець, член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, який підготував 5 докторів та близько 40 кандидатів юридичних наук, має більше 250 наукових праць, є автором підручників, посібників і монографій з адміністративного, конституційного права, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності.

З листопада 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук Кравчук Олексій Олегович

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь в роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій, працює над кафедральною темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері” (номер державної реєстрації 0110U006186). До цієї роботи також залучаються аспіранти та студенти старших курсів факультету.

Кафедра проводить конкурси на кращу наукову роботу студентів. В останні роки студенти займали призові місця на всеукраїнських конкурсах та отримували дипломи і грамоти.

Разом з іншими правничими кафедрами, кафедра проводить щорічні міжнародні науково-практичні конференції, де студенти мають можливість доповісти та опублікувати у збірнику доповідей результати своєї наукової праці.

На факультеті діє навчально-методичний кабінет, в якому зосереджена навчальна література та періодичні видання з юридичної проблематики, де надається допомога студентам в оволодінні знаннями. На факультеті соціології і права функціонує правнича клініка, де студенти навчаються складати юридичні документи, надають безоплатну юридичну допомогу громадянам.

Студенти спеціальності «Право» факультету соціології і права мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання різних сфер суспільних відносин, а також працювати у цих напрямках, що, власне, вже і відбувається. Випускники попередніх років працюють в державних закладах та комерційних структурах.

Історія кафедри

Кафедра господарського та адміністративного права бере свій початок від секції права, на базі якої було створено кафедру радянського права, що існувала в 1989-1991 рр.

У 1994 р. в НТУУ “КПІ” було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р. у зв’язку зі створенням в НТУУ “КПІ” факультету права було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради НТУУ “КПІ” від 08.12.2008 р. та наказом ректора НТУУ “КПІ” від 03.03.2009 р. №1-27 кафедру господарського та кримінального права було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. Оскільки кафедра є невід’ємним базисом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності «Правознавство» факультету соціології і права НТУУ «КПІ» та здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Бізнес-право» у травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права» (наказ №4-365 НТУУ «КПІ» від 12.08.2013р.).

В штат кафедри входять провідні доктори та кандидати юридичних наук.
Кафедра господарського та адміністративного права є випускаючою кафедрою факультету соціології і права НТУУ “КПІ” зі спеціальності “Право”.

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І.П. Голосніченко (завідувач кафедри з 01.09.2008 р.), Д.І. Голосніченко, С.Г. Гордієнко, А.Ф. Зелінський, В.М. Марчук, П.С. Матишевський, В.П. Мікулін, В.І. Осадчий, Г.В. Пронська, А.П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю.О. Фрицький, О.Х. Юлдашев, а також доктор економічних наук, професор А.Ф. Гончар, доктор психологічних наук, професор С.І. Яковенко.